🇸🇪 Journalistikens roll i den nya medieekologin

Internetanvändningen har på kort tid kommit att domineras av en rad privatägda och annonsfinansierade digitala plattformar med stort inflytande världen över: Facebook, Youtube, Twitter, och så vidare. Påfallande stor del av medieanvändningen äger rum på eller i anslutning till plattformar av detta slag.

Detta faktum innebär ett nytt sammanhang och skapar en bakgrund till studiet av massmedier och journalistik som är viktig både vad beträffar strukturell analys (ekonomiska flöden, materiella förutsättningar, maktrelationer osv) och analys av villkoren för kunskapsproduktion i detta medielandskap (sanningsanspråk, problemformuleringsprivilegier, skildringsmonopol osv). Även medieorganisationer som inte aktivt verkar på dessa internetplattformar har kommit att påverkas, då de konkurrerar med dessa plattformar och med de medieorganisationer som är direkt aktiva på dem.

Mot bakgrund av detta tar jag i detta lärobokskapitel ett medieekologiskt perspektiv på journalistikens villkor i det samtida digitala medielandskapet. Genom att betrakta den sociala mediecirkulationen och den redaktionella mediecirkulationen som två distinkta system, vilka dock inte är separata utan ständigt sammankopplade och på många sätt hopflätade med varandra, kan vi bättre förstå villkoren för vår tids internetmedierade journalistik.

Andersson, J. (2019) Journalistikens roll i den nya medieekologin. I: M. Karlsson & J. Strömbäck (red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Stidentlitteratur. 409-422.

Länk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s